Ammattikorkeakoulujen uusi valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet uudistuvat syksyllä 2019. Pääsykokeesta tulee useimmilla aloilla kokonaan sähköinen, poikkeuksena on esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulu, jossa säilyy oma valintakoe. Jatkossa koe tehdään valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa omalla tietokoneella.

iStock-968809100.jpg

Valintakoeryhmät

Uudessa kokeessa tulee olemaan kuusi eri valintakoeryhmää:

  1. tekniikan ala

  2. luonnonvara-ala

  3. liiketalous ja tietojenkäsittely

  4. matkailu-, ravintola- ja talousala

  5. sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala

  6. humanistinen ala ja kasvatusala

Hakijan tulee osallistua vain yhteen valintakokeeseen, jos hän hakee useampaan samassa ryhmässä olevaan koulutukseen.

Valintakokeen sisältö syksyllä 2019

Kokeita varten ei enää tarvitse lukea ennakkoaineistoa. Jokaisessa valintakoeryhmän kokeessa testataan päätöksentekotaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja. Hakijoita testataan esimerkiksi loogisen päättelyn ja ongelmanratkaisun tehtävillä. Kokeessa jaetaan todennäköisesti kirjallista aineistoa, jonka pohjalta vastataan esimerkiksi monivalintakysymyksiin. Tällä varmistetaan hakijoilta riittävä opiskelukielen taito. Englannin kieltä kaavaillaan pakolliseksi osa-alueeksi kaikkiin valintakoeryhmiin, mutta lopullisista päätöksistä tiedotetaan myöhemmin.

Matemaattisia taitoja testataan muilla, paitsi humanistisella ja kasvatusalalla. Joillakin aloilla kokeessa testataan vain perusmatematiikan osaamista, kun taas osalla aloista vaaditaan matematiikan teorian soveltamista. Tekniikan alalla matemaattis-luonnontieteelliset taidot kuuluvat valintakokeen sisältöihin. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla sekä humanistisella alalla käytetään sähköistä eettisten taitojen testiä, eli siellä ei tule olemaan ollenkaan soveltuvuuskokeita, kuten haastattelua. Tarkemmat valintakoetiedot ilmoitetaan Opintopolussa kesän aikana.

Pyrkiminen keväällä 2020

Ammattikorkeakoulujen uuden valintakokeen suunnittelu on vielä kesken ja se etenee vaiheittain. Kevään 2020 koetta parannellaan tämän syksyn kokeen pohjalta ja siihen lisätään vielä uusia osaamisalueita. Ehdotettuja sisältöjä ovat vuorovaikutustaidot, tieto alasta, itseohjautuvuus, eettisyys ja IT-taidot. Keväällä 2020 tulevat käyttöön myös uudet todistusvalinnan pisteytysmallit. Jatkossa ylioppilastodistuksella ja ammattikoulun päättötodistuksella voi pyrkiä ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta, lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta. Ennen 1.8.2015 ammattikoulusta valmistuneet tai näyttötutkinnon tehneet eivät voi hakea todistuksella korkeakouluun.